VOORWAARDEN

De inzendingen voor de NRP Gulden Feniks 2018 dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

TRANSFORMATIE en RENOVATIE

 1. Het project ligt in Nederland.
 2. Het transformatie- of renovatieproject is opgeleverd tussen januari 2017 en december 2017.
 3. Het project wordt ingediend namens het team van opdrachtgever, architect én bouwbedrijf.
 4. Projectomvang voor transformatie of renovatie bestaat minimaal uit een ‘juridische kavel’. Dit kan dus een gebouw zijn, een bouwblok, een VVE, maar niet één appartement.
 5. Het project behelst een substantiële ingreep wat betreft casco en/of inbouw. Van het oude gebouw is tenminste een groot deel van de hoofddraagconstructie hergebruikt.
 6. Buiten het bestek van de prijzen blijven:
  • grootonderhoud 
  • ​ingrepen die uitsluitend een facelift van een gebouw beogen
  • projecten waarbij uitsluitend het conserveren van de bestaande kwaliteit het doel is, zoals bij zuivere restauratieprojecten
  • projecten die naar aard en omvang een te sterk nieuwbouwkarakter hebben om nog als renovatie aangemerkt te kunnen worden, zulks naar het oordeel van de deskundige JURY

 

GEBIEDSTRANSFORMATIE

 1. Het project ligt in Nederland.
 2. De indiener moet een initiërende rol hebben ingenomen bij de totstandkoming van de gebiedstransformatie en een bepalende inbreng hebben gehad bij het realiseren van het succesvolle resultaat.
 3. Voor het stadium waarin een project wordt ingediend, geldt dat er concrete resultaten of onderdelen zichtbaar moeten zijn en de kans op voltooiing in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt.
 4. Voor de omvang van de in te dienen projecten geldt een ondergrens: een ingreep in bestaand bebouwd gebied in combinatie met het publieke domein.
  Voor de bovengrens geldt geen fysieke grens, maar de voorwaarde dat het project een duidelijke en vanzelfsprekende samenhang vertoont, waardoor het als eenheid te bestempelen is.
 5. Er dient sprake te zijn van respectvolle behandeling van bestaande kwaliteiten. Dit kan zijn: behoud van een deel van de bebouwing, maar ook behoud van een historisch waardevol verkavelingpatroon, zulks naar het oordeel van de deskundige JURY.
 6. Specifiek van belang voor deze categorie is de meerwaarde van de gebiedstransformatie in de zin van functionele, sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers van de betreffende locatie en van het omliggende gebied.
 7. Buiten het bestek van de prijzen blijven:
  • uitleglocaties
  • plannen die nog niet in uitvoering zijn

Download de voorwaarden in pdf:

VOORWAARDEN NRP GULDEN FENIKS (pdf)

INZENDINGSVOORWAARDEN

Door een project in te zenden, gaat de inzender akkoord met de inzendingsvoorwaarden zoals die vermeld staan in de DISCLAIMER.